Artikel 1 : Inleiding

Deze algemene verkoopsvoorwaarden worden overeengekomen tussen
-enerzijds de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid W-graphic, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Rue de Cambron 13, 7063 Soignies, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0898.423.007 en hierna de "verkoper" genaamd,
-en anderzijds ieder natuurlijk of rechtspersoon die een aankoop wil doen via de website van de verkoper, hierna "de koper" genaamd.

Artikel 2 : Voorwerp

Deze verkoopsvoorwaarden hebben tot doel om de contractuele verbintenissen vast te leggen tussen de verkoper en de koper evenals de voorwaarden die van toepassing zijn op elke verkoop die gesloten wordt via de website van de verkoper, zowel voor professionele kopers als voor particulieren.
Het verwerven van een goed of een dienst via deze website houdt in dat de koper deze verkoopsvoorwaarden zonder voorbehoud aanvaardt.
Deze verkoopsvoorwaarden zullen primeren boven alle andere algemene of bijzondere voorwaarden die niet uitdrukkelijk door de verkoper werden aanvaard. De verkoper behoudt zich het recht voor om haar verkoopsvoorwaarden op elk ogenblik te wijzigen. In dat geval zullen de verkoopsvoorwaarden die in voege waren op de datum van de bestelling door de koper van toepassing zijn.

Artikel 3 : Kenmerken van de aangeboden producten en diensten

De aangeboden producten en diensten zijn diegene die vermeld zijn in de catalogus die gepubliceerd is op de website van de verkoper.
Elk product is vergezeld van een beschrijving opgesteld door de verkoper.
De foto's van de catalogus zijn zo getrouw mogelijk gemaakt maar waarborgen geen perfecte gelijkenis met het aangeboden product, vooral wat de kleur betreft.
Deze producten en diensten worden aangeboden tot uitputting van de voorraad.
Indien ondanks haar inspanningen, sommige of al de artikelen niet beschikbaar zijn, verwittigt de verkoper de koper via e-mail binnen de kortst mogelijke termijn en biedt hem de mogelijkheid om zonder kosten de bestelling van de niet-beschikbare artikelen te annuleren. De beschikbare artikelen zullen normaal geleverd worden. Daarenboven verbindt de koper er zich toe om de producten die door de verkoper geleverd worden niet te commercialiseren of na te maken.

Artikel 4 : Tarieven

De prijzen van de producten en diensten die op de website aangeboden worden, zijn uitgedrukt in euro en houden rekening met alle taksen (BTW en andere toe te passen taksen).
De verkoper behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik zijn prijzen te wijzigen. Nochtans zullen de prijzen die in voege zijn op het moment van de bevestiging van de bestelling ook toegepast worden op die bestelling.
De aangegeven prijzen houden rekening met de kosten voor de behandeling van de bestelling maar houden geen rekening met transport en leveringskosten.

Artikel 5 : Geografische zones

De internetverkoop van producten en diensten die aangeboden worden op de website van de verkoper beperkt zich tot kopers die verblijven in de Europese Unie en tot leveringen binnen deze zone.

Artikel 6 : Bestellingen

De koper die een product of een dienst wil kopen moet

  • de identificatiefiche invullen waarop hij al de gevraagde gegevens zal invullen;
  • de online bestelbon invullen met de referenties van de gekozen producten;
  • bestelling goedkeuren nadat hij ze heeft nagekeken;
  • zijn bestelling en het reglement bevestigen;
  • de betaling uitvoeren onder de gestelde voorwaarden.

De bevestiging van de bestelling impliceert de aanvaarding van deze verkoopsvoorwaarden, de erkenning er volledig kennis van genomen te hebben en geen andere verkoopsvoorwaarden te laten voorgaan op deze.
Het geheel van de doorgegeven informatie en de geregistreerde bevestiging bewijzen de transactie. De bevestiging staat gelijk met het handtekenen en met de aanvaarding van de verrichtingen.
Zodra de verkoper kennis heeft genomen van de bestelling van de klant, zal hij hem ter bevestiging een e-mail sturen. Deze e-mail herneemt onder andere het nummer en het overzicht van de bestelling (bestelde producten, hoeveelheden, prijs en verzendkost, leveringsadres) en de geldigheidsduur van het aanbod.

Artikel 7 : Controle van de bestelling

Bij ontvangst van de bestelling, heeft de koper de verplichting om na te gaan of de ontvangen producten overeenkomen met de gedane bestelling zoals beschreven in de bevestigingsmail. Indien één of meerdere geleverde producten niet overeenstemmen met de bestelde producten, moet de koper dit melden aan de verkoper via brief (naar het adres van de maatschappelijke zetel : rue de Cambron 13, 7063 Soignies) of per e-mail binnen een termijn van 10 werkdagen te rekenen vanaf de dag van de levering. Na het verstrijken van deze termijn, worden de producten verondersteld conform te zijn met de bestelling wat betreft het model, de hoeveelheden, de kleuren en de afmetingen. Belangrijk : de kleuren van de producten kunnen afwijken van de kleuren op de website. Dit is het gevolg van de verschillende informatica apparatuur en instellingen van het computerscherm tussen de verkoper en de koper.

Artikel 8 : Afzien van de aankoop

Conform de wet, heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 7 werkdagen te rekenen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed. Professionele kopers beschikken niet over dit recht.
Voor het verstrijken van deze termijn, moet de koper via e-mail melden aan de verkoper dat hij afziet van de verkoop en het geleverde product terugsturen op eigen risico en op eigen kosten naar de administratieve zetel van de verkoper (rue de Cambron 13, 7063 Soignies).
De producten moeten in hun oorspronkelijke verpakking teruggestuurd worden, onbeschadigd en vergezeld van al hun accessoires, de handleiding en de originele factuur of bestelbon.
De aldus teruggestuurde producten mogen op geen enkele manier gebruikt zijn. Onvolledige, beschadigde, stukgemaakte goederen of goederen die vervuild zijn, worden niet teruggenomen.
De verkoper verbindt zich ertoe om binnen de 30 dagen na ontvangst van de goederen de eventuele betaling terug te storten, met uitsluiting van de verzendkosten.
Conform de wet, mag de koper het recht om af te zien van de aankoop niet uitoefenen voor goederen die volgens zijn specificaties vervaardigd zijn of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

Artikel 9 : Betaling

Er kan enkel via bankoverschrijving betaald worden. De bestelde goederen blijven uitsluitend in het bezit van de verkoper tot de volledige betaling van de bestelling door de koper. Behoudens geschreven akkoord door de verkoper in de bevestigingsmail van de bestelling, wordt de bestelling pas effectief vanaf de ontvangst van de betaling van de prijs van de artikelen en van de verzendkosten. In geen enkel geval moet de verkoper de productie van de bestelde goederen starten voordat ze de volledige betaling heeft ontvangen.

Artikel 10 : Leveringen en opvolging

De producten worden geleverd op het adres aangegeven op de bestelbon en hernomen in de bevestiginsmail. Er wordt enkel geleverd in de geografische zones vermeld in artikel 5.
De producten worden vervoerd op risico van de verkoper tot de levering ervan op het adres opgegeven door de koper. Vanaf dat ogenblik draagt de koper zelf de risico's. In principe wordt elke bestelling geleverd binnen een termijn van 10 werkdagen, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de betaling.
Indien de koper de bestelling niet kan uitvoeren binnen die termijn, meldt hij dit via e-mail aan de koper. De koper heeft dan het recht om schriftelijk af te zien van zijn bestelling.
De opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en houden geen rekening met de werkelijke leveringstermijnen die afhangen van de transporteur. De verkoper kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen in de leveringen waarvoor de transporteur aansprakelijk is.
De klant kan de levering van zijn bestelling online opvolgen via een "tracking number" dat hij van de koper ontvangt bij de bevestiging van zijn bestelling.

Artikel 11 : Waarborg

Ten aanzien van de consumenten waarborgt de verkoper de producten die ze verkoopt en de diensten die ze aanbiedt conform de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen (artikels 1649 bis tot 1649 octies van het burgerlijk wetboek). Indien binnen de 6 maanden na de levering van een goed een gebrek aan overeenstemming van het verkochte goed met de overeenkomst wordt vastgesteld, moet de consument het zo vlug en zo precies mogelijk melden aan de verkoper per aangetekend schrijven of per e-mail.
Deze waarborg dekt enkel de gebreken in overeenstemming die bestonden bij de levering van het goed. Gebreken of schade die het gevolg zijn van foutief gebruik zoals waterschade, oxidatie, val of schok, nalatigheid en slijtage zijn niet gedekt door de waarborg.
De factuur of de bestelbon vormen de waarborg en moeten bijgehouden worden door de consument en in hun originele versie opgeleverd worden.
De eventueel gebrekkige goederen zullen vervangen worden op kosten van de verkoper.

Artikel 12 : Aansprakelijkheid

De verkoper is voor de internetverkoop enkel gebonden door een middelenverbintenis; hij kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit het gebruik van Internet zoals het verlies van gegevens, indringing, virus, onderbreking van de diensten of andere niet-gewilde problemen. De gegevens op de website worden te goeder trouw ter beschikking gesteld. De voorgestelde links naar websites van fabrikanten en/of partners worden enkel informatief doorgegeven. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de informatie die afkomstig is van deze sites.
Daarenboven kan de verkoper niet aansprakelijk gesteld worden voor het ontoereikend gebruik van haar producten door de koper of voor het gebruik dat geen rekening houdt met de informatie die de verkoper verstrekt heeft of zelfs voor een eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van een product van de verkoper.

Artikel 13 : Intellectuele eigendom

Al de elementen van de website van de verkoper zijn en blijven het intellectuele en exclusieve eigendom van de verkoper.
Niemand heeft het recht om elementen van de site, of ze softwarematig zijn of visueel of sonisch, geheel of gedeeltelijk, te reproduceren, te exploiteren, opnieuw uit te geven of te gebruiken, ongeacht het doel ervan.
Elke directe link of elke link via hypertekst is strikt verboden zonder het voorafgaand schriftelijk akkoord van de verkoper.

Artikel 14 : Persoonsgegevens

Al de persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een bestelling worden door de verkoper of haar medewerkers bijgehouden om latere bestellingen te vergemakkelijken.
De gebruiker geeft de toestemming aan de verkoper om deze gegevens te gebruiken om statistieken op te stellen ten einde de website en de aangeboden producten en diensten te verbeteren. Deze informatie (statistiek) mag bovendien ook gebruikt worden om de verspreiding van de commerciële activiteiten van de verkoper op om het even welke manier mogelijk te maken.
De verkoper verbindt er zich toe om de persoonsgegevens niet door te geven aan een ander bedrijf of aan een andere onderneming.
De gegevens die de verkoper bewaart, kunnen op elk ogenblik op vraag van de koper opgevraagd en verbeterd worden.

Artikel 15 : Bewijs

De partijen aanvaarden in het kader van hun onderlinge interacties, de elektronische bewijsmiddelen (bijvoorbeeld : e-mails, informatica back-ups,...)

Artikel 16 : Oplossen van geschillen

Huidige verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wet.
Bij een geschil, zijn de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de verkoper bevoegd, behoudens bindende bepalingen van algemeen belang.

 

Nicesticker (W-Graphic) • rue Notre-Dame, 4 • B-7061 Zennik • Hainaut - België | Tel./Fax : +32 (0)65/728.379

Faites connaitre ce site / cette page à une connaissance

Votre nom et prénom *
Votre email *
Email de votre connaissance *
Message éventuel


* = Champs obligatoires